1.O Raja na sumurung, o Jesus Tuhankin
Na so ongga marujung, harajaonMu in
Sangap janah mardohar,baen Ham Goran-Mu in
Ambilan na madear,sai rarat baen Ham in

2.Paruhur na hun purba,na roh manombah Ham
Luahni pe iboba,lao pasangapkon Ham
Ai bintangMu ididah na marsinalsal
Paboa domma tubuh Ham Ham Sipaluah in

3.Ham na marhasangapon hinan,o Tuhankin
Ai bani habayakon,seng porlu Bamu in
Seng roh Ham mamorluhon arta ni tanoh on
Na sahit do itaron Ham i dunia on