1.I Golgota, tajadi do nahinan ,Jesus na sintong,
na lang ongga mardousa tongon , i parsilangkon.

2.Tuhan ta in , seng ongga mangengkar in,
i baen holong Niin , ase ganup na hinopkopNiin ,juppahan damei

3.ParsilangNiin jonong manaksihon in, na parngit ijin ,
na tinaron ni Jesus ijin, ronsi na matei.

4.SilangNi in gantarta do hape in ,pargogoh do in,
bai ganup na porsaya hujin , dapotan ulih.