1. Barah ma jumpah, parrohni Jesus hu banta on.
Mamboban upah, bai na porsaya i tanoh on
Manggoki padan ijin
Usih do songon panangko borngin parroh-Ni in.
Seng marpanrattam, seng dong na botoh andigan in
Tagam ma parroh-Niin!

2. Totap ma hita, sirsir paimahon parroh-Ni in
Janah puho ma, ungkab uhurta manjalo In
Gok minak baen suluhmin
Ase dear ma, marjaga-jaga hita ijin
Ulang tartunduh, sinok tarpodom bai tingki in
Tagam ma parroh-Ni in!

3. Humbai sonari, porluhon hita ma Hata on
Ai do tandani, na dob sirsir hita na ijon
Paimahon parroh-Ni in
Marpingkir bei ma! Ulang tarlalap i tanoh on
Marhobas bei ma! Ai ningon saud do Hata on
Tagam ma parroh-Ni in!


1. Piga bintang na i langit, domma i bilangi ho,
Piga hombun na mardalan, ongga do i hira ho
Naibatanta do mamilang ganup bintang na mar-
linang ulang magou age sada, ai ganup do in harga

2. Piga porkis na manggoluh na iatas tanoh on?
Piga ihan namanggoluh bai ganup dunia on?
Naibatanta manandasi haganupan bilanganni,
Naibata do na manompa ronsi porkis hape da

3. Piga anak pakon boru na i atas tanoh on,
Na hotop marguro-guro i alaman in tongtong?
Megah uhur ni Bapanta bani haganup sidea
Sai holong tumang ateiNi na mangidah hita da


1. Jesusku na manobus ahu sai sol haholonganku Ham
Hu dolog Golgata ham laho, i ojur holong ateiMu
Hu puji idop uhurMu tarlobih holong ateiMu

2. Sai tong manosal do uhurhu, mangidah marsikMu ijin
Mardingat haganup dousangku, ai in do tinaronMu in
Hupuji idop uhurMU tarlobih holong ateiMu

3. Gati huparnalang, o Tuhan, Ham na pagoluh tonduyhon
Mabiar au lao manaksihon Ham na mangkopkop au tongon
Hupuji idop uhurMu tarlobih holong ateiMu

4. Uhirhon Ham ma bai uhurhu, tinoronMu mangkopkop au
Hujin sai togu Ham uhurhu, sai tong guru Bamu ma au
Hupuji idop uhurMu tarlobih holong ateiMu


1. On do hata otul Jesus in do na bujur
Magou pe dunia on, sai hu Bani uhurhon.

2. Jesus do siharganan, ai domma itobus au.
Ai munsuhNi au hinan, patut magou au namin.

3. Pitah Ham ale Tuhan, na paposkon uhurhon.
lang be magou au tongon, na mardingat Ham tongtong.

4. Ge sonaha pe na roh, asal ma Bamu au soh.
Buat humbai uhurhin, na so harosuhMu in.

5. Amen on ma na sintong, malas ni uhurhu tong.
Jesus pangapitingkin, Jesus hagoluhankin.