1. Sai puji Naibata, ai holong tong ateiNi.
Malayak tong homa bai ganup tinompaNi.
Megah ma hita on, mamuji Naibata.
Ai sasap dousa on, ibahen Naibata.

2. Tuhanta Naibata marsuruh Jesus Kristus.
Jadi harga tumang di hita on itobus.
Iporsan Jesus in dousanta in ganup
Ase darohNi in papansing haganup.

3. Halani ai talup na bere ma uhurta,
Bai Naibata unduk ampa Jesus Tuhanta.
Sonai ge Tonduy in na roh hubanta on,
Gantih ni Jesus in, pujion do tongtong.