1. Naha ma hita ai dob marujung, paruntolonta I dunia on,
Dob konsi lang be hita on magusung, na borat in I atas tanoh on
Lao misir hita hu nagori atas, dob na tadingkon orbuk tanoh in
Bai na dohor na tatap hasonangan, napinarsinta ni uhur in

2. Naha ma hita anggo isondangi, panondang na so ra maseda in?
Tuhanta in paliharhon dalanta, amapa dousanta itanggali in
Seng igomgomi tikas in be hita, seng manolsoli be uhurta in,
Bai na pajumpah hita pa hasoman, na dob sonang tumang I surge in

3. Naha ma hita anggo na irikkon, panogu-nogu ni Tuhanta in?
Ai seng be dong na boi mangambat hita humbai rupeita na i surga in;
Bai na lihar pangkawah ni matanta, magidah Jesus, sipagoluh in.
Na sangap in, na mangkunduli hotak, manggomgom haganup ianan in

4. Naha ma hita anggo tangaronta sora ni Jesus Sipagoluh in
Mandilo hita on na dob maluah, bai pesta banggal na sisir ijin
Bokas ni ugahniin torang taridah, habaoran ni darohNi tingki in,
Napaluahkon hita humbai dousa, ?ge hamateian sadokah ni in

5. Naha ma hita? Seng ongga ididah, atap itangar barang ise pe:
In ma rupeita anggo masuk hita hu surga in na dob sirsir hape
Halani ai sai gogoh bei ma hita, ?ge loja atap hadogason pe
Lao marayakkon rumah ni Tuhanta na jenges, nag ok sonangniin hape