1. Sanggah loja au bani horja, sai marhoih janah tariluh.
Pitah sada do huparsinta, o Tuhan pargogohi Ham au.

2. Age loja pe au marhorja, tong do ahu marpangarapan.
Ai sirsir do Ham mardimata, mahiteihon TonduyMu Tuhan.
Ai sirsir do Ham mardimata, mahiteihon TonduyMu Tuhan.

3. Sanggah bai na ngayotan ahu, roh do Ham mansahap-sahapi.
tanganMu manompuk gurungku, mambaen malas uhurhu ijin.
tanganMu manompuk gurungku, mambaen malas uhurhu ijin.

4. Pori jumpah pe halojaon, seng pala au sai songgotan.
Ai tongtong do Ham ilambungku, na dob ondos au on hu Bamu.
Ai tongtong do Ham ilambungku, na dob ondos au on hu Bamu.