1. O hasoman sai tangihon hata apoh-apoh in.
Humbai Naibata Bapanta na tarlobih gogoh in.
Ulang dong be na mabiar, Ahu do hasomanmin.
Halanin lambin pahinsah uhur ampa tonduymin.

2. Lao mandipar laut hanima, pakon bah marbanggal in.
na so boi ayubkonon ni, ganup na porsaya in.
Ulang dong be na mabiar, Ahu do hasomanmin.
Halanin lambin pahinsah uhur ampa tonduymin.

3. Ai mardalan pe hanima, ?ge ibagas apuy in,
age sada jambulanmu, seng anjai matutung in.
Ulang dong be na mabiar, Ahu do hasomanmin.
Halanin lambin pahinsah uhur ampa tonduymin.

4. Rap mandoding ganup hita,lao mamuji Tuhan in.
na patoruh ma uhurta, lao manjolom hataNiin.
Ulang dong be na mabiar, Ahu do hasomanmin.
Halanin lambin pahinsah uhur ampa tonduymin.