1. Roh ma ham na loja na ngayotan
Na mamorsan silang in
Jalo ma Tonduy sipangurupi
Ulih sipasuang gogoh in
Tonduy Napansing mambere gogoh
Lao mangkorjahon Hatani Tuhanta in
Ulang magang ulang sangsi
Jolom ma poltik ulihta in

2. Roh ma ham na loja na ngayotan
Binahen ni dousa in
Jalo ma Ambilan na madear
Ulih sipamalas uhur in
In ma Hatani Tuhanta Jesus
Mambere buah in ma goluh na lihar
Ulang magang ulang sangsi
Jolom ma poltik ulihta in

3. Roh ma ham na loja na ngayotan
Binahen ni horja in
Jalo ma Tuhanta siparmonang
Ase ipasonang ham ijin
Ipasirsir do haluahonta
Na dob itobus hita humbai dousa in
Ulang magang ulang sangsi
Jolom ma poltik ulihta in