1. Sisada angkula do hita ganupan, ragam ni pagori do hita tongon.
Na sombuh, bayak dos do in bani Tuhan, seng dong ilioi, isarihon do tong.
Tuhanta do nagabe Hayu Anggur, rantingNi do hita on hajojor.
Jolom ma Jesus ulang ham pandur, ase tabun marbuah na ramos.

2. Tanda ni sisada angkula do hita, rap marpangarapan bani goluh in.
Nai do bani horja rap marsiurupan, ulang dong na marsidalian ijin.
Tuhanta do nagabe Hayu Anggur, rantingNi do hita on hajojor.
Jolom ma Jesus ulang ham pandur, ase tabun marbuah na ramos.