1. Husombah Ham Tuhan tangihon au!
Sai uhur-Mu Tuhan pasaud Ham
Sai lambin tambah ma holongku hu Bamu
Sai tambah ma holongBamu

2. Sanggah na kahou au, daoh hun Bamu.
Sai ipindahi Ham, jump;h Ham au.
Halani in holong do, uhurhon Bamu.
Sai tambahma holong Bamu.

3. Sanggah tarsosak au, pamgit tumang,
Iapoh Ham do au. sonang tumang .
Haposankin do Ham , Ham Sipagoluh au.
Sai tambah ma holong Bamu.

4 . Anggo roh ajalhin, holong ma Ham.
lalo Ham tonduyh in, hu lambung-Mu.
Malas ma uhurhon, mangidah bohi -Mu.
I lambung-Mu i surga in.