1. Puji tontong Jahowa tongon pardear
Gabei parholong atei sado kah ni in,
Pardear gabei in parholong atei in

2. Ingat tongtong, ale tonduyhon
Ganup na jenges, ibahen Tuhan Naibata hubam
Dear layakNi do na pagoluhkon ho

3. Seng dong tongon pargogoh tongtong
Na songon Bapa, Tuhanta Naibata i surga in
Gogoh tumang do in, tunggung tumang do in

4. Jombut botul Jahowa bujur
Na marmulia bai haganup na tinompaNi in
Hamuliaon ma bai Tuhan Naibata!

5. Sombah bujur Jahowa botul
Marhahormatan ma hita bai Tuhanta Naibata
Sai rap marsombah ma bai Tuhan Naibata

6. Sai bujur bei mandoding ale
Mamuji-muji Tuhanta Naibata i surga in
Pardear gabei in, na marmulia in