1. Tuhan Naibata, sai parorot Ham. Daging pakon tonduy nami,
In ma na pinindo nami sai pajorgit Ham, ganup hanai on

2. Jesus Ham botul, Raja na bujur; Ham paluah tonduynami,
Humbai pardousaonnami; Pasu Ham tongtong, ganup hanai on.

3. Sai papansing Ham, janah rajai Ham; Ham ale Tonduy Napansing,
Uhurnai gabe napansing. Bani HataMu, songon nidokMu.