1. Marhata giring-giring bapa, mandilo roh marminggu.
Sai ulang hita tading bapa, bai ontangan ni Jesus
Ai in do arta sijengesan, na gok malas ni uhur
Naima tongon eta mada tapang hita marminggu

2. Dear ma ham marhobas Inang ase borhat sonari
Ria pakon niombah inang on mada panorangni
Odor lao hu Gareja inang tapang hita sonari
Naima tongon eta mada tapang hita marminggu

3. Sai ulang homa lupa tong-tong arahkon ma hasoman
Ai do tandani hita tongon na dob gabe susian
Ra mandalankon holong sintong songon tonahni Tuhan
Naima tongon eta mada tapang hita marminggu

4. Sirsir ma hita on haganup, tangihon ma ambilan.
Manjalo malas uhurta rup, pasu-pasu ni Tuhan.
Manopa paruhuran talup, lao mangirikhon Tuhan.
Naima tongon! Eta ma da! Tapang hita marminggu.

1. Domma roh Jesus na pamalas uhur, Alpa, Omega Tuhanta na totap
Naibata na sintong hun surga susur, na ra marsaor doskon jolma rap
Surga pakon dunia baen ma mungmung, domma roh Jesus na pamalas uhur

2. Domma roh Jesus manrotapkon tali, kuasa ni dousa salpu ma ijin.
Ai haluahon roh gantih ni gari, humbai gomgoman ni na golap in.
Pusok ni uhur, holsoh pe maronti, domma roh Jesus manrotapkon tali.

3. Domma roh Jesus simada kuasa, iruntas do ganup hurungan in.
Sorod ni dousa domma iparseda, dalan maluah tarbuka ijin.
Magou ma ho bolis taronkon mara, domma roh Jesus simada kuasa.

4. Domma roh Jesus pambobai na sangap, ganup tinompa rap mamuji ma.
Ai pitah Ia hansa haluahon, ungkab uhurmu jalo ma torsa.
Sortalimin pe domma isarihon, domma roh Jesus pambobai na sangap.

1. Tonah ni Jesus do ijia in, Horja Banggal Na Mapansing.
Ai dob sirsir i baen i meja in, nini do, ?Tarima kasih!
Jalo ma ruti na pansing in! Parhiteian ni daging-Ni.
Nai homa anggur na pansing in! Parhiteian ni daroh-Ni.

2. Harga do hita on ganup ijin, na hinopkop ni Tuhanta.
Itaron do ganup na parngit in, na sombuh ronsi marmara.
Jalo ma ruti na pansing in! Parhiteian ni daging-Ni.
Nai homa anggur na pansing in! Parhiteian ni daroh-Ni.

3. Madurus do daroh ni Jesus in, bahen tobus ni dousanta.
Manobus hita sipardousa in, ulang magou age sada.
Jalo ma ruti na pansing in! Parhiteian ni daging-Ni.
Nai homa anggur na pansing in! Parhiteian ni daroh-Ni.

4. Ai halongangan do hapeni in, parpadanan na mapansing.
Ai malum do ganup naborit in, hamegahon pangkorhonni.
Jalo ma ruti na pansing in! Parhiteian ni daging-Ni.
Nai homa anggur na pansing in! Parhiteian ni daroh-Ni.


1. Nasiam ganup hasoman puji hita Naibata
Na pasirsirhon haluahon banta
Pasangap ma goranNi rap mandoding homa
Ai isarihon do pargoluhonta

2. Taurhon ma HataNi ronsi ujung tanoh on
Pararat ma ambilan pasal Jesus
Tuhanta siparholong bai ganup jolma on
Na dob manobus hita ulang magou

3. Ulang sonto idalan ?ge mahol pe dalan in
Sai parhanalom Jesus mangurupi
Maningon monang do na bujur uhur ijin
Na tong totap mandalankon HataNi