1. Sai orod bai silangmu Jesus iananku,
bah tubuh mabaor ijin in ma inumonku.
Silangni Tuhankin in ma pujionku,
anggo das magira au in dodingkononku.

2. Lao ma au bai silangMu in haporusanku,
sai idop mauhurMu ulang tulak ahu.
Silangni Tuhankin in ma pujionku,
anggo das magira au in dodingkononku.

3. Domu au bai silangMu in ma jolomonku,
ase ulang kahou au Ham ihutkononku.
Silangni Tuhankin in ma pujionku,
anggo das magira au in dodingkononku.

4. Sai hujolom silangMu Ham paimaonku,
jaloonku surga in, in ma iananku.
Silangni Tuhankin in ma pujionku,
anggo das magira au in dodingkononku.1. Dong do bah dear in, bai na mardousa in;
Jenges tumang bah tubuh in, pasonang uhurhin.

2. Bah tubuh na mapansing in, in ma Jesusta in;
Isasap do siningta in, ibuat horungkin.

3. Ai darohni Tuhanta in, in do bah tubuh in,
Durus i Golgata do in, manghopkop hita on.

4. Ai ma tongon, ai dihut au gabe pansing homa,
Ai holongMu berean au, ampa na roh homa.

5. Parjahat i siamunMu, i dolog Golgat,
Mintor i golom HataMu, ibaen porsaya da.

6. Jadi torus maluah in humbai pangagou in,
Halani tenger uhurniin, Bamu Rajani in.

7. Sai dihut au paluah Ham, padaoh na bursik in;
Bannami sai patongtong Ham, haporsayaon in.

8. Ai na margogoh do tongtong darohMu na durus,
Pansing ibaen in uhurhon, buat janah torus.

9. Halani ai pujionkin ma lalap GoranMu;
Sai in magira dodingkin, dob das hu lambungMu.


1. Barah ma jumpah padan in, in ma parrohni Tuhan
Hubani manisia in mandabuh paruhuman
Bai ganup na manggoluh in age bai na dob matei in
sonai do ihatahon

2. Na bogei ma gomos ijin tarompit ni malekat
ganupan puho ma ijin na matei pinaingkat
Sagala na manggoluh in mamintor mubah ma ijin
Ibaen Tuhanta Jesus

3. Basaon ma podas ijin pustaha partingkian
Ni ganup na dob ongga in binaenni hajolmaon
Ijin torang ibogei bei ganup hinorjahonni bei
Sadokah bai goluh ni

4. Mangarou ma ganup ijin na mangengkar Tuhanta
Na longkot tong uhurni in bai arta na lao seda
Ihutkononni ma ijin sibolis sipangagou in
Lao hu nagori toruh

5. Urupi Ham ma au ijin Ham parholongni atei
Ase tarsurat gorankin tanda ni dousa sahei
Tenger ma uhurhin ijin ai domma talu munsuhkin
Margalar ma utangku

6. Halani ai jagai Ham au das bani paruhuman
sai Ham ma paluahkon au ampakon ni hasoman
ham ma pujion nami bei dob das hujin hanami bei
I surga hasonangan

7. O Jesus dokahniin hape ariMu paimaon
Mabiar hanai on ope ibahen sitaronon
sai roh ma Ham sai roh tongon, paluah hanami on
Humbai ganup pangagou

1. Humbai hurungan ni dousakin,
roh au Bamu, roh au Bamu.
Hu haluahon bai daroh-Mu
Jesus, au roh Bamu
Ganup uhurhu malum hape,
gabe bayak ?ge masombuh pe.
Humbai dousangku, roh au Bamu,
Jesus au roh Bamu.

2. Maila au butak uhurhin
roh au Bamu, roh au Bamu.
Gabe borsih ma ?ge uhurhin,
Jesus, au roh Bamu.
Humbai holsohku bai sonang-Mu,
humbai doyukku bai damei-Mu
Humbai horungku bai holong-Mu,
Jesus, au roh Bamu .

3. Ganggu ni uhur tading ma in,
Jesus , au roh, roh hu Bamu,
Sai haposanku ma hata-Mu,
Jesus , au roh Bamu.
?Ge pandoleian ni uhurhin ,
sai huayubkon bai holong-Mu .
Gabe martuah megah ma au,
Jesus, au roh Bamu