1. Husombah Ham Tuhan tangihon au!
Sai uhur-Mu Tuhan pasaud Ham
Sai lambin tambah ma holongku hu Bamu
Sai tambah ma holongBamu

2. Sanggah na kahou au, daoh hun Bamu.
Sai ipindahi Ham, jump;h Ham au.
Halani in holong do, uhurhon Bamu.
Sai tambahma holong Bamu.

3. Sanggah tarsosak au, pamgit tumang,
Iapoh Ham do au. sonang tumang .
Haposankin do Ham , Ham Sipagoluh au.
Sai tambah ma holong Bamu.

4 . Anggo roh ajalhin, holong ma Ham.
lalo Ham tonduyh in, hu lambung-Mu.
Malas ma uhurhon, mangidah bohi -Mu.
I lambung-Mu i surga in.


1. Gok bai malas ni uhur do au mamuji Ham Tuhanku
Ai ipanalom Ham hape au marhorja bai pohonMu
Megah, megah uhurhon mangkorjahon parentahMu
Boi au dirgas nuan on Ham do na mamasu-masu

2. Ham do na boi mambaen au talup hatengeran bai horja
Ase torsa horjangku ganup Ham do na mardimata
Megah, megah uhurhon mangkorjahon parentahMu
Boi au dirgas nuan on Ham do na mamasu-masu

3. Sanggah na loja ngayotan au roh do Ham mangurupi
Sai isahap-sahapi Ham au, ulang sompat mandolei
Megah, megah uhurhon mangkorjahon parentahMu
Boi au dirgas nuan on Ham do na mamasu-masu

4. Huharinggaskon ma haganup horja na ondos bangku
Janah sai huhorjahon pongkut baen sangap ni GoranMu
Megah, megah uhurhon mangkorjahon parentahMu
Boi au dirgas nuan on Ham do na mamasu-masu


1. Anggo sai tong hupingkiri, pambahenankin
Simbei do tong ganup tingki, seng margagan in
Holongmu, Tuhan pangajamankin
Sai marpangulaki, ham mangidah in
Holongmu, Tuhan pangarapankin
Seng dong parsuhutan, pitah Ham do in

2. Gijang uhur ampa latei, seng maronti in
Uhur domdom ganup ari, sai na roh do in
Holongmu, Tuhan pangajamankin
Sai marpangulaki, ham mangidah in
Holongmu, Tuhan pangarapankin
Seng dong parsuhutan, pitah Ham do in


1. Puji hita Naibatanta puji hita AnakNiin.
Puji hita ?ge Tonduyni,Sitolu sada do in.
Haleluya, Haleluya,Sitolu sada do in.

2. Puji hita Raja surga, Tuhan ni manisia.
Puji hita Raja G?reja, bai ganup dunia on.
Haleluya, Haleluya, bai ganup dunia on.

3. Haleluya isombahkon, na porsaya hu Bamu.
Bai arian pakon borngin, idodingkon hu Bamu.
Haleluya, Haleluya, idodingkon hu Bamu.