1. Tongah borngin marnipi au, bai nipingku roh Tuhanta in.
Tor tarsonggot mabiar au, saud ma hape na tarsurat in.
Tuhan roh gok bai hasangapon-Ni, bani ari paruhuman in.
Marhasoman sora ni tarompit, rap ampakon malekat-Ni in.

2. Hitir ma parjahat ijin, i lobei ni paruhuman in.
Mangonai ma bani ijin, panlanggaron na binaen ni in.
Seng adong ijin be panorangni, manolsoli ganup dousa in.
Hamarsikon do ijin rupeini, na ibagas paruhuman in.

3. Tapi anggo parpintor in, sai marmegah, sonang do ijin.
In ma na totap tong sirsir, paima parroh ni Tuhan in.
Hagoluhan do ijin rupeini, pinasirsir ni Tuhanta in.
Sai mandoding rap mamuji-muji, hapansingon ni Goran-Ni in.


1. Sai ijalo Jesus in, do pardousa natariluh
Ambilankon Hatain bai ganup halak na kahou
Ase haganup na roh I pagoluh Jesus do

2. Idopni uhurNi in pinarbagahni hataNi.
Amapakon hagoluhan in sadokah I lambungNi
Haganup na roh in ipagoluh Jesus in
3. Pinahan no Kahou in ipindaho si parmahan
Bujuran do Jesus in mangidah di pardousa,
Ase ulang magou in ipagoluh Jesus in

4. Roh ganupan nasiam na pusok uhur lalap
Jesus do Mardilo ham, ase mulak bai Jahowa
Ulang lang porsaya da! Ipagoluh Jesus am

5. Au na pusok uhurhin roh bamu, oh Tuhan Jesus
Mansopotkon dousangkin, sasap Ham ganup utangku
Hata on mangapoh au, ipagoluh Jesus au

6. ?ge bajan pe dousangkin, darohMu do sigogohan
Boi manasap utangkin, pansaloseihon ganupan
In ma dingatonku tong, ipagoluh Jesus au

7. Seng huhabiari be haganupan pangaduan
Ai sigalar utangkin do mamorsan haganupan
Seng be hona papa au, ipagoluh Jesus au

8. Jesus sipagoluh au na mangungkab pardameian
Togu Ham ma au Bamu, ia jumpah hamateain
Ningku do mamuji Ham, ipagoluh Jesus au


1. Na marmahani hita parholong atei in
In ma Tuhan Jesus sibere tuah in, sibere tuah in

2. Itatap hamarsikon ni jolma haganup
Seng dong be hasonangan, na kahou do ganup, na kahou do ganup

3. Ai do ?se roh Tuhanta hu hasiangan on
Manobus ganup jolma mangkopkop hita on, mangkopkop hita on

4. Ibere do diri-Ni hu hamateian in
Ai ia gabe gantih ni manisia in, ni manisia in

5. Halani ai, o jolma sahei ma dousamin
Asal ma ham porsaya, marulih ham ijin, marulih ham ijin

6. Ganup hita na loja ibahen dousa in
Sai roh ma ganup hita bai Tuhan Jesus in, bai Tuhan Jesus in

7. Sihol pasonangon-Ni ganupan hita on
Sihol arahkonon-Ni hu surga hita on, hu surga hita on


1. Boru Sion megah ho,
megah ho Jerusalem.
Ai na roh do Rajamin,
siboan damei Rajamin.

2. Hosianna Anak Daud,
sai paluah bangsaMu.
Sai martuah bangsaMu,
damei nirajaanMu.
Hosianna Anak Daud,
sai paluah bangsaMu.

3. Hosianna Anak Daud,
bere Ham ma dameiMu.
Padeoh Ham sinjata in,
bai ganupan bangsaMu.
Hosianna Anak Daud,
bere Ham ma dameiMu.

4. Hosianna anak Daud,
bere na sonang totap.
paringoran subil pe,
sai daoh ma in ganup.
Hosianna anak Daud,
bere na sonang totap.