1. Puho, siang ma ari salpu ma borngin in
Sai surut ari-ari pardalananmin
Porluhon mansarihon napagoluhkon ham
Ai rohkonsi ma borngin sai marsaran ham

2. Puho, siang ma ari tanggali ma dousamin
Haporsayai ma Hata ni Tuhanta in
Dousamu in ganupan isasap Jesus in
Das ham hu hagoluhan bai na sonang in

3. Eta, sai saud ma puho ganupan hita bei
Tahankon hata-hata, ge na parngit pe
Haganupan gogohta, sai pakei ganup in
Marayak iananta na i surga in


1. Eta misir hita, lao hu surga in
Ai torap ijin Bapa Parholong in
Lang dunia on be, arapkonon in
salpu do ganup ai seng haposan in
Halaniin sai eta ulang sangsi be
Salo ma ulihta na sirsir ijin

2. Eta ma ihutkon Tuhan Jesus in
na roh pagoluhkon ganup jolma in
Ai holong uhur-Ni bai pardousa in
Halaniin sai eta ulang tading be
ase das ma hita on hu surga le

3. Eta misir hita ai lambin dohor
ujung ni langkahta i dunia on
Lang adong be mara ge na susah pe
malas uhur do, sonang ganup hape
Halaniin sai eta haporluhon ma
Jalo ma ulihmu humbai Naibata

1. Roh Panambaari na gogoh, in ma Tuhanta Jesus.
Bai Tuhan in ma hita roh, sai malum ibaen Jesus.
Dear ni in barita in, malas ni uhur banggal in.
Sai ipuji uhurhin Jesus, Jesus, Jesus.

2. Ai domma sasap dousa in ibaen na matei Jesus.
Ai seng be jujuronni in, ibaen holong ni Jesus
Dear ni in barita in, malas ni uhur banggal in.
Sai ipuji uhurhin Jesus, Jesus, Jesus.

3. Na parngit bani goluhkon, ibuat Tuhan Jesus
Antong ganup hasomankin, podas ma roh bai Jesus
Dear ni in barita in, malas ni uhur banggal in.
Sai ipuji uhurhin Jesus, Jesus, Jesus.

4. Bani parroh ni Tuhan in, boi idahonku Jesus
Malas tumang ma uhurhin, dob domu au bai Jesus
Dear ni in barita in, malas ni uhur banggal in.
Sai ipuji uhurhin Jesus, Jesus, Jesus.


1. Huja do ham dob matei ham pingkiri ma balosi ma.
Ai na pondok do goluhmin, huja do ham dob matei ham,
dob matei ham, dob matei ham, pingkiri ma huja do ham.

2. Haporsayai ma Jesus in, sai ra na ham, porsaya ma.
Jesus manungkun hu bamu, huja do ham dob matei ham.
dob matei ham, dob matei ham, pingkiri ma huja do ham.

3. Magou do ham bai dousamin, magou do ham binahen niin.
Ulang pahengkeng uhurmin, huja do ham dob matei ham.
dob matei ham, dob matei ham, pingkiri ma huja do ham.

4. Jalo ma Jesus Rajamin, sihopkop ham, parholong in.
Domma isasap dousamin, gabe talup hu surga ham.
Sirsir ma ham, sirsir ma ham, hu surga in sirsir ma ham.