1. Surga do hasusuranta in, seng adong be na parngit ijin
Sai mamuji na mando ijin pinaluahni Tuhanta in.
Surga in, surga in, lang adong be na parngit ijin,
surga in, surga in, surga in, lang adong be na parngit ijin.

2. Sai marlaksa na dob das hujin, bai ianan na majenges in.
Anggo dihut ma ahu hujin, gok ma malas ni uhur ijin.
Surga in, surga in, lang adong be na parngit ijin,
surga in, surga in, surga in, lang adong be na parngit ijin.

3. Sai mangarap do tong uhurhin, paima das ahu hu surga in.
Togu Ham au Tuhan hu Bamu, ase rap pakon Ham au ijin.
Surga in, surga in, lang adong be na parngit ijin,
surga in, surga in, surga in, lang adong be na parngit ijin.

4. Pitah sada naman holsohkin, ulang tading haholongankin.
Haganup na niondoskonMu, togu Ham ma sidea Bamu.
Surga in, surga in, lang adong be na parngit ijin,
surga in, surga in, surga in, lang adong be na parngit ijin.

1.Sai pasada Ham ma Tuhan ,haganup kuriaMU.
ase tong i rahut bani holongMu.janah si pangihut bai aturanMu

2.Seng dong gogoh nami Tuhan,na galek do haganupan.
togu ham hanami,bani goluh on.ase ulang kahou, langkah nami on

3. Pitah kuasaMu do Tuhan, batar batar nami nuan.
gabe pangajaman,panungkunan rup. gogoh lao manlawan,dousa haganup

4.Ham do pangamudi Tuhan, pambobai na gogoh tumang.
na gabe haposan, tiang na gogoh ,sonang au mardalan ge gilumbang roh

1. Sai puji ma goran ni Tuhanta,
Na sai sirsir marmudu goluhta
Sai horas ma hita ibagas tahun on.
Dear marjabat tangan ma hita,
Selamat Tahun Baru ma banta.
Sai horas ma hita ibagas tahun on.

2. Sabou ma ganup na lobih hurang,
marhitei uhur marsidungdungan.
Sai horas ma hita ibagas tahun on.
Ai do tandani na saodoran,
na mangirikhon Jesus parmonang.
Sai horas ma hita ibagas tahun on.

3. Jumpahan tuah ganjang ni umur,
janah tongtong marmalas ni uhur.
Sai horas ma luta ibagas tahun on.
Bai na margantih soluk pe tahun,
Tuhanta do tongtong marmuduhon.
Sai horas ma hita ibagas tahun on.

4. Age boi das goluhta sonari,
sedo halani gogoh sandiri.
Sai horas ma hita ibagas tahun on.
Tuhanta ma tongtong sai na puji,
ai Ia do na mangkasomani.
Sai horas ma hita ibagas tahun on.


1. Jangin do uhum bani Jesus in, na manaron parsilang in
Ahu do talup manaronkon in, au hinan do gantung ijin.
Siparholong Ham Tuhanku, seng dong jumpah songon Ham.
Ra do Ham lao hu hamateian in, lao manobus pardousa in.

2. Dihut do tangis hayu jetun in, mangkoruhon na masa in.
Nai homa ?ge Jerusalem ijin, tangis do rapkon dolognin.
Siparholong Ham Tuhanku, seng dong jumpah songon Ham.
Ra do Ham Ian. hu hamateian in, lao manobus pardousa in.

3. Seng dong doding na boi mangapoh in, ai parah sitaronon in.
Rapkon hasoman na porsaya in, dihut do marhoru ijin.
Siparholong, Ham Tuhanku, seng dong jumpah songon Ham.
Ra do Ham lao hu hamateian in, lao manobus pardousa in.

4. Ai gati lupa au mardingat Ham, ?ge mandalankon hata-Mu.
Age pe huhorjahon in hinan, seng anjai sungkup in Bamu.
Siparholong, Ham Tuhanku, seng dong jumpah songon Ham.
Ra do Ham lao hu hamateian in, lao manobus pardousa in.