1. On do hata otul Jesus in do na bujur
Magou pe dunia on, sai hu Bani uhurhon.

2. Jesus do siharganan, ai domma itobus au.
Ai munsuhNi au hinan, patut magou au namin.

3. Pitah Ham ale Tuhan, na paposkon uhurhon.
lang be magou au tongon, na mardingat Ham tongtong.

4. Ge sonaha pe na roh, asal ma Bamu au soh.
Buat humbai uhurhin, na so harosuhMu in.

5. Amen on ma na sintong, malas ni uhurhu tong.
Jesus pangapitingkin, Jesus hagoluhankin.1. Ulang ham marsidalian jalo podas rupeimin.
Seng dapot ham hasonangan, anggo buei abatmin.
Ai pe rotapkon ganupan, pangagou bai uhurmin.
Arta buei pakon sangap, nalahosalpudoin.

2. Ulang tarlalap i dalan, tuju podas surga in.
Domma sirsir iananta, ibaen Tuhanta ijin.
Ulang be ganggu uhurta, jolom poltik Tuhan in.
Sai toguonNi do hita, hu lambung ni Bapa in.
Ulang tarlalap i dalan, tuju podas surga in.
Domma sirsir ianant, ibaen Tuhanta ijin.

1. Marhata giring-giring bapa, mandilo roh marminggu.
Sai ulang hita tading bapa, bai ontangan ni Jesus
Ai in do arta sijengesan, na gok malas ni uhur
Naima tongon eta mada tapang hita marminggu

2. Dear ma ham marhobas Inang ase borhat sonari
Ria pakon niombah inang on mada panorangni
Odor lao hu Gareja inang tapang hita sonari
Naima tongon eta mada tapang hita marminggu

3. Sai ulang homa lupa tong-tong arahkon ma hasoman
Ai do tandani hita tongon na dob gabe susian
Ra mandalankon holong sintong songon tonahni Tuhan
Naima tongon eta mada tapang hita marminggu

4. Sirsir ma hita on haganup, tangihon ma ambilan.
Manjalo malas uhurta rup, pasu-pasu ni Tuhan.
Manopa paruhuran talup, lao mangirikhon Tuhan.
Naima tongon! Eta ma da! Tapang hita marminggu.

1. Tonah ni Jesus do ijia in, Horja Banggal Na Mapansing.
Ai dob sirsir i baen i meja in, nini do, ?Tarima kasih!
Jalo ma ruti na pansing in! Parhiteian ni daging-Ni.
Nai homa anggur na pansing in! Parhiteian ni daroh-Ni.

2. Harga do hita on ganup ijin, na hinopkop ni Tuhanta.
Itaron do ganup na parngit in, na sombuh ronsi marmara.
Jalo ma ruti na pansing in! Parhiteian ni daging-Ni.
Nai homa anggur na pansing in! Parhiteian ni daroh-Ni.

3. Madurus do daroh ni Jesus in, bahen tobus ni dousanta.
Manobus hita sipardousa in, ulang magou age sada.
Jalo ma ruti na pansing in! Parhiteian ni daging-Ni.
Nai homa anggur na pansing in! Parhiteian ni daroh-Ni.

4. Ai halongangan do hapeni in, parpadanan na mapansing.
Ai malum do ganup naborit in, hamegahon pangkorhonni.
Jalo ma ruti na pansing in! Parhiteian ni daging-Ni.
Nai homa anggur na pansing in! Parhiteian ni daroh-Ni.