1.Marmalas ni uhur hita,haganupan Kristen in
Sai napuji ma Tuhanta, na manasap dousa in
Iarahkon Jesus in,hita hu Kuria in
Ai ijalo Naibatanta, songon anak pakon hita

2.Tuhan Jesus do Rajanta na manggomgom haganup
Pinarorot ni Tuhanta na marhosah haganup
Anggo lai HataNi in, seng tarbaen lang saud in
Sai na saud do HataNi bai ganup manisiaNi

3.Nasiam,alo pardousa,anggo sihol do sonang
Sai tangihon ganup hata ni Tuhanta in torang
Sai paubah uhurmu,jalo Jesus in bamu
Ase saud ma tonduyta,ipaluah humbai dousa

4.Domma roh na mangapohi halak parsinumbah in
Ondos uan na jengesni bai na mangakuhon in
Tuhan Jesus Raja in,na dob roh hun surga in
Sai Tuhanta ma napuji, na irikkon ma HataNi


1. Roh ham bai Jesus, roh ham botul, tangar hata-Ni jalo bujur.
Na roh do Jesus pagoluh ham, asal porsaya ham.
Malas do uhurta in use, ai borsih hun bani dousa pe;
Sai roh ma hita hu surga in, ai sonang do ijin.

2. Roh ham bai Jesus, akuhon ma, pambahenanmu na so tama;
Sai sasapon-Ni dousamu in, ibaen daroh-Ni in;
Malas do uhurta in use, ai borsih hun bani dousa pe;
Sai roh ma hita hu surga in, ai sonang do ijin.

3. Roh ham bai Jesus, papodas ma, ai seng ra Ia manulak ham;
Parholong atei do Jesus in, tenger ma uhurmu;
Malas do uhurta in use, ai borsih hun bani dousa pe;
Sai roh ma hita hu surga in, ai sonang do ijin.

4. Roh ham bai Jesus, ai holong do, uhur-Ni bani halak na roh ;
Ai ipaluah tonduyta in, ulang be magou in.
Malas do uhurta in use, ai borsih hun bani dousa pe;
Sai roh ma hita hu surga in, ai sonang do ijin.

1. Sai martuah do marnunut, halak na porsaya in.
In ma halak na dob surut, humbai padousaon in.
Na sora be mangirikkon tahini parjahatin
Na sora be hasundulan, ampa pangapasi in

2. Sai marosuh uhurni, bani pangajaran in.
Na binere ni Tuhanni, gabe sibalosan-niin
Songon hayu na madear, na I lambung bah hape
Sai tambun ma ramos do ia, na so bulih, melus be.

3. Talu do bai paruhuman, halak si pargeduk in
Jongjong do bai hasangapon, na pintor maruhur in,
Si pargeduk seng na bulih, roh hu hagoluhan in;
Hamagouan do rupeini, sonang do papintor in.1. Puho do use angkulangkon, humbai tanoman on.
Mulak manggoluh bahenonni Tuhanku,
Haleluya, haleluya

2. Natidahkon songon omei in ganup na matei in;
Na roh ma use pangubung bai na matei,
Tuhanta in, Tuhanta in.

3. Paliharhon panonggorta in do parpuhoNi in
Dob sonang modom au on ibagas tanoh,
Sai puho au, sai puho au.

4. Naha pe ari nag ok jenges!
Tapi lobih jenges sijaloonta i lambung ni Tuhanta;
Haleluya, haleluya.

5. Na itogu Jesus do au on hu surge na tongtong
Sonang tumang do janah marolob-olob
Sadokah ni dokahni in