1. Bai poltak ni mataniari sogod in
Tarbogei lurlur dodingni manuk-manuk in
Megah do tumang mamuji sipanompa in
Naibata do in ipuji ijin.

2. rap ampa suan-suanan meegah do ijin
Iapombus-ombus logou manortor ijin
Pasangapkon Naibata na marmuduhon in
Megah do ijin bai sogod in
Megah do ijin bai sogod in.

3. hita jolma na tarlobih tinompaNi in
Ningon patut hita dihut marmegah ijin
Mamuji Tuhanta na marorot hita in
Puji ma tongon naibata tongtong
Puji ma tongon Naibata tongtong


1. Bogeima hasoman! Bogei ma anjaha tonggor ma
Ai na roh ma Kristus Tuhan in domu bai natarsurat in
Ai Ia do Raja na sangap in gok kuasaNi do tanoh in

2. Bogei ma hasoman!
Managam ma janah sai sai sirsir ai sompong parroh ni Tuhan in
Janah seng marpanrattam in Ai songon panangko borngin do
Seng na botoh andigan roh Bogei ma, hasoman!
Managam ma janah sai sirsir.

1. Barah ma jumpah, parrohni Jesus hu banta on.
Mamboban upah, bai na porsaya i tanoh on
Manggoki padan ijin
Usih do songon panangko borngin parroh-Ni in.
Seng marpanrattam, seng dong na botoh andigan in
Tagam ma parroh-Niin!

2. Totap ma hita, sirsir paimahon parroh-Ni in
Janah puho ma, ungkab uhurta manjalo In
Gok minak baen suluhmin
Ase dear ma, marjaga-jaga hita ijin
Ulang tartunduh, sinok tarpodom bai tingki in
Tagam ma parroh-Ni in!

3. Humbai sonari, porluhon hita ma Hata on
Ai do tandani, na dob sirsir hita na ijon
Paimahon parroh-Ni in
Marpingkir bei ma! Ulang tarlalap i tanoh on
Marhobas bei ma! Ai ningon saud do Hata on
Tagam ma parroh-Ni in!


1. Panorang olob-olob sai roh ma hita ganupan
Riap ma mangolobkon Ambilan na ondos banta
Domma lihar nuan ganup ikehen in ?ge i huluan
In ma kuasani HataNi Tuhan in, mandilo hita

2. Hata ni Naibatanta do mambaen mangasup hita
Bani sagala horja na dear bani Tuhanta
Domma lihar nuan ganup ikehen in ?ge i huluan
In ma kuasani HataNi Tuhan in, mandilo hita

3. Pasuang hosah loja jalo ma Hata ni Tuhan
Pasiang paruhuran sai totap marpangarapan
Domma lihar nuan ganup i kehen in ?ge ihuluan
In ma kuasani HataNi Tuhan in, mandilo hita

4. Pongkut ma manangihon hata ni siparambilan
Usihan ni suruhan mambobai ganup hulanan
Domma lihar nuan ganup i kehen in ?ge ihuluan
In ma kuasani HataNi Tuhan in, mandilo hita