1. Panorang olob-olob sai roh ma hita ganupan
Riap ma mangolobkon Ambilan na ondos banta
Domma lihar nuan ganup ikehen in ?ge i huluan
In ma kuasani HataNi Tuhan in, mandilo hita

2. Hata ni Naibatanta do mambaen mangasup hita
Bani sagala horja na dear bani Tuhanta
Domma lihar nuan ganup ikehen in ?ge i huluan
In ma kuasani HataNi Tuhan in, mandilo hita

3. Pasuang hosah loja jalo ma Hata ni Tuhan
Pasiang paruhuran sai totap marpangarapan
Domma lihar nuan ganup i kehen in ?ge ihuluan
In ma kuasani HataNi Tuhan in, mandilo hita

4. Pongkut ma manangihon hata ni siparambilan
Usihan ni suruhan mambobai ganup hulanan
Domma lihar nuan ganup i kehen in ?ge ihuluan
In ma kuasani HataNi Tuhan in, mandilo hita