1. Naibata mandilo ganup hita on
Goranmu idilo roh ma ham tongon
Sol useihon Ni do pasupasuNin
Goluh ari-ari jalo Ham ma in

2.humbai hapoltakan roh sinalsal Nin
Das hu hasundutan siang baenonNin
Gok kuasaNi do ganup tinompaNi in
Ase hita ganup Puji GoranNin

3. sion na gok sonang in do hotakNin
Hot do marsinondang sangapNi ijin
Rap mandoding do ijin na porsaya in
Mamuji GoranNi sadokah ni in.