1. Naibata timbul goranMu bai ganup tinompa
Ai banggal tumang holongMu manobus pardousa
Ganup munsuhMu na sai engkar Bamu
Talu baenon Mu tunduk do sidea

2. Pitah Ham haposan Tuhan bani parmaraan
Ronsi hatengeran homa ulang sai holsohan
Tangi do Ham Tuhan bai na mardilo Ham
Iurupi Ham monang do sidea

3.Hundul Ham bai paratasMu manguhum pardousa
Uhum na sintong baenonMu bai sagala bangsa
Marmegahmegah ma ganup parpintor da
Na unduk Bamu in ma na porsaya.