1.ringgas hita marhorja
ase torsa marhasonangan goluhta on
sirsir do tong Tuhanta
mambere gogoh lao marhorja hubanta on
Naima da tongon amen sai aud ma sonin }2x

2.horjahon ma rosuhNi
Ase dapotan pasu-pasu horjamu in
Manggargar na sinari
Janah tongtong ihasomani Tuhanta in
Naima da tongon amen sai saud ma sonin

3.bolag openi juma
Inganan manaburhon bonih ni Hata in
Ase ringgas ma hita
Janah tongtong mambere buah bai Tuhanta in
Naima da tongon amen sai saud ma sonin.