1. Sihol do uhur nami Tuhan.
Pajumpah bohi pakonni Ham.
Sai roh ma Ham sonari Tuhan!
Podahi Ham hanami.

2. Sipangindoan nami nuan.
Sorapi uhur nami Tuhan.
Sai roh ma Ham sonari Tuhan!
Podahi Ham hanami.

3. Ai Ham do na margogoh tongon.
Lao patorsahon hanami on.
Sai roh ma Ham sonari Tuhan!
Podahi Ham hanami.

4. Halani ai sai ondos Bamu.
Baen Ham hanami susianMu.
Sai roh ma Ham sonari Tuhan!
Podahi Ham hanami.

5. Uhur sipambalosi Bamu.
Lao mangidangi KuriaMu.
Sai roh ma Ham sonari Tuhan!
Podahi Ham hanami.