Print
Hits: 1147

1. Tolong Ham o Tuhan, haganup Kuria Mu,
Na dob loja manaksihon Goran Mu.
Pargogohi Ham ho ma, haganup jabolon Mu,
Manaburhon bonih harajaon Mu.
Roh Ham Tuhan, bastu ma Ham.
Ai borat tumang do, si porsanon nami on,
Laho pajanomkon, horja on.
Pitah kuasaMu do, hatundalan na sintong,
Ase boi marsaksi hanai on

2. Sai marabur do tontong iluh-iluh nami on,
Mamikkirhon haganup na masa in
Gogoh nami seng adong laho patorsahon on,
Ningon Ham hasoman nami tong ijin.
Roh Ham Tuhan, bastu ma Ham,
Ai borat tumang do, sibobanon nami on,
Laho pajonamkon HataMu.
Pitah kuasaMu do, hatundalan na sintong,
Ase tarambilan GoranMu.