1. Puji ma Jahowa Tuhan Naibata, ai marjumbalang do goran-Ni in
Haganupan jolma sai marsombah ma, sai hagoluhkon hata-Ni in
Holsoh haganupan mambur, tubuh ma malasni uhur
Gok bai pangarapan holong na totap, rap mangolobkon goran-Ni in

2. Ningon do marsombah bani Naibata, puji ma Ia pargogoh do in
Ulang marnaloja sai irikkon ma, rap mambalosi hata-Ni in
Holsoh haganupan mambur, tubuh ma malasni uhur
Gok bai pangarapan holong na totap, rap mandodingkon Haleluya!