1. I Betlehem do tubuh Anak na banta in.
In do halak na bujur, ho todoh Rajangkin.
In do, in do hu todoh Rajangkin.

2. Gok bai holong ateiNi namando uhurhon,
Hubere ma hu Bani ganup na bangku on.
Nai ma, nai ma ganup na bangku on.

3. Sihol haholonganku tongtong Ham, Tuhankin.
Age pusok uhurhu, sai ganda holongkin.
Nai ma, nai ma, sai ganda holongkin.

4. Botul ondoskononku Bamu ma uhurhon.
Sai holong ma ateiMu, urupi au tongtong!
Nai ma , nai ma sai urupi au tongtong.

5. Usih songon dagingku Ham, Naibata hinan;
Bamu au sol mardomu, Ham artangkin nuan .
Nai do, nai do, Ham artangkin nuan.

6. Sai ulang sirang hita, poltik panrahutniin,
Bai holong ni ateita o Jesus, Tuhankin.
Tong ma, tong ma, Bamu ma uhurhon.