1. Na loja ho bai golihmin,
i bahen hasunsahan in.
Sirsir do parsaranan in,
kawahkon Tuhan Jesus in.
Sai sip, ungut-ungutmin pasoh,
sai sip ungut-ungutmin pasoh,
sai sip ma ho, kawahkon Jesus in.

2. Tungkis do sidalananmin,
borat tumang do silangmin.
kawahkon dompak babou in,
sai na podas do salpu in.
Sai sip, ungut-ungutmin pasoh,
sai sip ungut-ungutmin pasoh,
sai sip ma ho, kawahkon Jesus in.

3. Ai tongkin nari mando in,
na roh ma haluahonmin.
Dohor ma hasonangan,
padaoh ma holsoh-holsohmin.
Sai sip, ungut-ungutmin pasoh,
sai sip ungut-ungutmin pasoh,
sai sip ma ho, kawahkon Jesus in.