1. Sanggah holsohan uhurhin, pasari-sari goluhkin.
Podas do husal puhon in,
humbagas uhurhin.
Sonai do nini Jesus in,
Tuhanta na i surga in.
Na mansarihon goluhkin, dear ganup ibaen.

2. Anggo hudingat hata in, humbani Tuhan Jesus in.
Sai sonang do uhurhu pe, ?lang dong habiar be.
Ijin dodingkononku ma, martuah na porsaya da.
Sai ambilankononku do, bai na marhou in.

3. Agepe manuk-manuk in,
sai isarihon Tuhan in.
Marhiou bunga-bunga in, jenges tumang do in.
Ai isarihon Naibata goluhni na santongkin da.
Tarlobih na porsaya in, ?tor tading baenonNiin.

4. Tongtong malas do uhurhon,
ai Jesus hasomanku tong.
Sai roh do sinondangNi in hubagas uhurhin.
Ai pe hudingat ma tongtong,
ulang holsohan uhurhon.
Ai Bapa na i surga do pasirsir bohalhin.