1. Jesus haposanku, Ham ma hasomanku
Ulang au tarpunjung, seng dong hasomanku
Jesus haposanku, hasomani ahu
Ham ma hasomanku, bai pardalananku

2. Ham tumang Rajangku, Ham do balosanku
Jalo Ham ma ahu gabe jabolon-Mu
Sai sonang ma ahu ai tangkas ma bangku
Ham tumang Rajangku janah balosanku

3. Ai pintor uhum-Mu bai harajaon-Mu
In ihurkononku, baen hagoluhanku
Dob tangkas hubotoh sonang i lambung-Mu
ai pintor uhum-Mu bai harajaon-Mu

4. Ham paridop uhur bai ganup pardousa
daroh-Mu madurus, baen tobus ni dousa
In do na margogoh mamintori jolma
Ham parido uhur bai ganup pardousa

5. Jesus do Tuhanku baen batar-batarhu
na gabe onjolan ni haporsayaon
Lang be au mabiar ?ge bai permaraan
Jesus do Tuhanku baen pangajamanku