1.Togu Ham ma au o Tuhan bai goluh dunia on
Na gogoh do Ham parholong, togu au na galek on
Roti surga, roti surga, in ma sipanganonkin
in ma sipanganonkin

2. Bere Ham bah hagoluhan na pamalum uhurhon
Ham mardalan i lobeihu rapkon tiang hombun in
Ham Jesusku, Ham Tuhanku, Ham na ghabe gantarhin
Ham ma haluahonkin

3. Na mamolus bai bah Jordan, padaoh Ham ma biarhin
Togu Ham ma ua o Tuhan, das hu tanoh Kanaan
Ham hupuji, Ham husombah, bani ganup goluhkin
Sadokah-dokahni in