Print
Hits: 1120


1. Domma roh au o Tuhanku bani hayu silangMu.
Hugalangkon ma diringku bani halojaonMu.
Hatuahon in, malas uhurhin.
ai bulat do hugalangkon ganup diringkon.

2. Haganup ma huondoskon hu Bamu o Tuhankin.
Na marsaran do tonduyhu bai rosuhMu o Tuhan.
Hatuahon in, malas uhurhin.
ai bulat do hugalangkon ganup diringkon.

3. Sai soraphon bai uhurhu Tonduymu Napansing in.
RumahMu baen ham uhurhu sai iankon Ham ma in.
Hatuahon in, malas uhurhin,
ai bulat do hugalangkon ganup diringkon.

4. Sai gok Tonduy baen uhurhu talu uhur daging in.
Ganup arta na i tanoh lang maimpol au ijin.
Hatuahon in, malas uhurhin,
ai bulat hugalangkon ganup diringkon.

5. ge galek uhurhu markuasa gogohMu.
HolongMu do mangirikkon bai ganupan langkahkin.
Hatuahon in, malas uhurhin,
ai bulat do hugalangkon ganup diringkon.

6. Ai bagas tumang do holong ni uhurMu o Tuhan.
Pitah ham huhaholongi Ham simada diringkon.
Hatuahon in, malas uhurhin,
ai bulat do hugalangkon ganup diringkon.