1. Tangkap nasiam ambilan banta,
Ambilan malas uhur banggal.
Ambilan ni ?se au ibanta,
Anggo lang na humbai Tuhanta?
Anggo sonai romban ma hita,
Manangkap ambilan maharga.
Binoban ni suruhan banta,
Tinongos humbai Naibanta.
Anggo sonai romban ma hita,
Manangkap ambilan maharga.
Binoban ni suruhan banta,
Tinongos humbai Naibanta.
Ai ma tongon, nai ma tongon!

2. Ambilan pasal Tuhan Jesus
Isuruh Naibata manobus.
Maluah ma hape pardousa
Margalar utang ni dousanta.
Anggo sonai romban ma hita
Manangkap ambilan maharga
Binoban ni suruhan banta,
Tinongos humbai Naibanta.
Anggo sonai romban ma hita
Manangkap ambilan maharga.
Binoban ni suruhan banta,
Tinongos humbai Naibanta.
Ai ma tongon, nai ma tongon!