1. Paubah ham uhurmu bapa,
Porsaya sirahanan!
Porsaya bani Jesus
bapa ?se dapot hasonangan!
Banggal do,banggal holongni
Tuhanta bapa, mambere hasonangan.

2. Paubah Ham uhurmu inang,
?se dihut ham maluah!
Porsaya bani Jesus inang
?se dihut ham martuah.
Banggal do, banggal ringis ni
Tuhanta inang,
Bai na so ra marubah.

3. Paubah hita uhurta, ale,
Na sombah ma Tuhanta!
Harga hita itobus, ale,
Sai ulang namin soya.
Abakkon, abakkon na mapansing,
Ale, galangan bai Tuhanta.

4. Hanami haganupan, Tuhan,
Sai boban ma hu surga.
Aha pe lang na suang, Tuhan,
I lambungMu magira.
Holong ma, tongon ma ateimu,
Tuhan, sai togu Ham ganupan.