Na martumpu do hanai ganupan, laho padomu tangan in.
Hubai darohMu do patoguhon, sai totap Bamu ma in.
Jesus sai patugah Ham bannami rosuhMu ma dodingkon on nami.
Sai hatahon Ham Tuhan: ?Ondos ma damei hubam?