1. Sai martuah do marnunut, halak na porsaya in.
In ma halak na dob surut, humbai padousaon in.
Na sora be mangirikkon tahini parjahatin
Na sora be hasundulan, ampa pangapasi in

2. Sai marosuh uhurni, bani pangajaran in.
Na binere ni Tuhanni, gabe sibalosan-niin
Songon hayu na madear, na I lambung bah hape
Sai tambun ma ramos do ia, na so bulih, melus be.

3. Talu do bai paruhuman, halak si pargeduk in
Jongjong do bai hasangapon, na pintor maruhur in,
Si pargeduk seng na bulih, roh hu hagoluhan in;
Hamagouan do rupeini, sonang do papintor in.