1. Sai na mar sididahan, do naporsaya
In dob ondos pardalanan hu hasonangan in hu
Hasonangan in hu hasonangan in.

2. Antong bujur ma hita manlawan dousa in
Sai ulang tading hita, i tongah dalan in
I tongah dalan in, i tongah dalan in.

3. Sai na marsididahan do use hita on
Dob das i lambung Tuhan, dob monang hita on
Dob monang hita on, dob monang hita on.