1. Ija parsaranan na gok sonang in harohanni tonduy
Ija nani in tor dong parsarananni tonduy ijon
Bai tanoh ni jolma na mardousa on?
Seng dong, seng dong i tanoh on, Ai hususuranta i surga tongon
Seng dong, seng dong i tanoh on, Ai hususuranta i surga tongon

2. Tadingkon ma ruhut ni dunia on, se sonang ho use hu surga tongon
Ihutkon ma Jesus, pambobai in, bai ganup na sihol itogu hujin
Nai ma, nai ma, nai ma tongon, ihutkon ma Jesus, irikkon tongon
Nai ma, nai ma, nai ma tongon ,ihutkon ma Jesus, irikkon tongon

3. Ganup na porsaya bai Tuhanta in, dapotan ianan na daer ijin
Tongtong do mandoding na ondos hujin, ibaen hamegahon na masa ijin
Amen, amen, haleluya, na puji ma Jesus ampa Naibata
Amen, amen, haleluya, na puji ma Jesus ampa Naibata