1. Sanggah holong tong Tuhanta, na mangidah hita on
Imbang hita ma dirinta tanda jora hita on

2. Sai tundali namardorsa, sai dompakkon Naibata
Tanda na tongon porsaya ho bai Tuhan Naibata

3. Ia dalan hagoluhan, na sompit tumang do in
Ulang ma ho namarsohan, tong jaga bai munsuh in

4. Anggo dalan hamagouan na bolag tumang do in
Hubai apuy do iboan na mardalan in hujin

5. Tenger uhurmin manlawan, imbang dousamin gogoh
Ase ulang ho tartaban, janah surut leleh ho

6. Sai martonggo ulang holang, ase tambah gogohmin
Janah tongtong ho sirang humbai ganup munsuhmin

7. Ulang sai kawah-kawahkon arta na i tanoh on
Jaga uhurmin, tamparhon uhur ni dunia on

8. Hisapmin tongtong ampogi, sai taluhon dagingmin
Ase ulang irajai hadousaon uhurmin

9. Sai ganupan ma papoltik na hinamonangkonmin
Ulang mosor be manggulmit, ai arga tumang do in

10. Anggo domma ho dapotan, ulang parlanseihon in
Seng ope das bai tujuan tonduymin hu surga in

11. Haganup na bujur uhur mangihutkon Jesus in
Sai ilawan na masambor ronsi rotap hosahniin

12. Dirimin ma munsuhnima pakon sipangagou in
Anggo hagoluhannima, in ma Tuhan Jesus in